Skip to main content

ASIS Chapter Sweden Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

ASIS Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att ASIS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen finns till för sina medlemmar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service föreningen tillhandahåller. Det handlar exempelvis om medlemsadministration, evenemang såsom föreläsningar och seminarier, utbildningar, ekonomiska transaktioner, statistik och rapportering.

ASIS Chapter Sweden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet
 • Certifieringar
 • Föreningens arrangerade mötesplatser
 • Ansökan och hantering av stipendier och bidrag
 • Ansökan mentorprogram
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • ASIS Medlemsapp
 • Erbjudanden från samverkande tidningar

Vilka delar vi personuppgifter med?

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med andra ASIS Chapters och med ASIS globalt i syfte att kunna fullgöra föreningens åtaganden gentemot dig som medlem. ASIS Sweden kommer dela dina personuppgifter till tredje land, främst USA där ASIS har sitt huvudsäte. Föreningen kan även komma att dela personuppgifter till andra länder för till exempel gruppanmälningar till konferenser.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande och administrering av föreningens aktiviteter och eventsverksamhet Allmänt intresse
Hantering av certifikat Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar och evenemang arrangerade av föreningen Allmänt intresse
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Skriv till membership@asis.se för att utöva dina rättigheter

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsmyndigheten, besök www.imy.se